EN
Алфа Кредит
"Алфа Кредит" АДСИЦ е едно от най-активните дружества за секюритизация на вземания, лицензирани от Комисията за финансов надзор. Дружеството е част от "Финансиа Груп" АД, която консолидира финансовия бизнес на "Алфа Финанс Холдинг" и развива активна дейност в областта на финансовите услуги в България, Македония и други държави в Югоизточна Европа.
Основната дейност на Дружеството се състои в инвестиране на парични средства, набрани чрез емитиране на ценни книжа, във вземания (секюритизация на вземания) и се фокусира върху най-перспективните класове активи от гледна точка на секюритизацията:
- други потребителски активи – авто и потребителски кредити, кредитни карти;
-...
Прочети повече...
Последни новини
На редовното годишно събрание на акционерите на "Алфа Кредит" АДСИЦ, което се проведе на 29 юни 2010, беше взето решение да бъде разпределени под формата на дивиденти по 0,239 лв на акция или общо...
На 14.01.2010г. се проведе Извънредно Общо Събрание на акционерите на "Алфа Кредит" АДСИЦ с единствена точка в дневния ред промени в Устава на дружеството.
"Национална агенция за кредитен рейтинг" АД (НАКР) потвърди местния дългосрочен кредитен рейтинг на "Алфа Кредит" АДСИЦ bgBaa3 и краткосрочния рейтинг bgP-3.
Контакти

 Милена Стоянова

Директор "Връзки с инвеститори"
 
бул. "Христофор Колумб" 43
1592 София, България
тел.: +359 2 9651 653
milena.stoyanova@deltacredit-bg.com  
 
 
Диана Качорева
Длъжностно лице по защита на личните данни
 
бул. "Христофор Колумб" 43
1592 София, България
тел.: +359 2 4210 125