EN
"Алфа Кредит" АДСИЦ ще разпредели 310 700 лв. като дивидент

На редовното годишно събрание на акционерите на "Алфа Кредит" АДСИЦ, което се проведе на 29 юни 2010, беше взето решение да бъде разпределени под формата на дивиденти по 0,239 лв на акция или общо 310 700 лв. 

Началната дата за изплащане на дивидента е 14.07.2010г. и краен срок до три месеца от датата на провеждане на общото събрание на акционерите на дружеството със специална инвестиционна цел.

 
 


 


Контакти
Милена Стоянова
Директор "Връзки с инвеститори"
 
бул. "Христофор Колумб" 43
1592 София, България
тел.: +359 2 9651 653
milena.stoyanova@deltacredit-bg.com  

 

 

Диана Качорева

Длъжностно лице по защита на личните данни
 

бул. "Христофор Колумб" 43

1592 София, България

тел.: +359 2 4210 125

dpo@deltacredit-bg.com